Валерій Залужний хоче заохочувати ініціативу та передавати повноваження

У кабінеті голови Збройних сил України Валерія Залужного мало особистих штрихів, окрім фотографії солдата у формі на столі в рамці. «Коли мені спокійно, коли все йде добре, ця картина лежить обличчям вниз, мені не потрібно на неї дивитися. Коли у мене виникають сумніви щодо чогось, я прямо це висловлюю», – пояснює він.

Картина наразі вертикальна. На ньому зображений покійний генерал Геннадій Воробйов, який командував Сухопутними військами України з 2009 по 2014 рік. Він омолодив керівний склад, виховав культуру поваги до підлеглих і відмовився вводити війська для придушення громадських протестів у 2013-14 роках. «Я дивлюся на фотографію, намагаючись зрозуміти, що б зробив Геннадій Воробйов, — розповідає генерал Залужний.

Не дивно, що вибір генерала лягає на нього важким тягарем. Мало людей мають стільки влади та відповідальності. Його рішення можуть визначити не тільки хід найбільшого конфлікту в Європі з часів Другої світової війни , а й долю сотень тисяч солдатів і мирних жителів. І все ж одягнений у шерсть, з цегляною статурою та сором’язливою, але хитрою посмішкою, він більше схожий на хитрого фермера, ніж на владного офіцера. Знову ж таки, в Україні , де козаки і обробляли землю, і боронили її, ці два покликання не так вже й далекі. «Я не роблю нічого надзвичайного. Я просто виконую свою роботу — ту, яку люблю найбільше», — каже він.

Генерал Залужний занадто молодий, щоб служити в радянській армії, і ніколи не був навчений її культурі «командування», яка винагороджувала покору та пригнічувала ініціативу. «Завжди можна бути нормальним… залишатися людиною в будь-якій ситуації — це найголовніше». Але це не означає, що він не рішучий: «З початку війни я звільнив десять [генералів], тому що вони були не до цього. Інший застрелився». Природно, він ще більш безжальний щодо загарбників, з якими воює з 2014 року: «Росіян і будь-яких інших ворогів треба вбивати, просто вбивати, і, головне, ми не повинні боятися цього».

Ця рішучість була вирішальною в перші дні війни, коли сторонні припускали, що українська держава та збройні сили знаходяться під загрозою повного краху. «Американці сказали нам готуватися до укріпленої оборони. Але у нас був один шанс, і ми ним скористалися… Нашим завданням було розподілити наші менші сили таким чином, щоб застосувати нетрадиційну тактику, щоб зупинити натиск».

Генерал Залужний не зневажливо ставиться до російських військ: «Вони не ідіоти». Як і президент України Володимир Зеленський, він виріс, розмовляючи російською та читаючи російську літературу. Але армія, яку він очолює, є антитезою своїй російській колезі, так само, як пан Зеленський навряд чи міг би більше відрізнятися від Володимира Путіна. «При всій повазі до пана Суровікіна [командувач російськими військами в Україні], якщо подивитися на нього, то це звичайний петровський полководець часів Петра Першого, скажімо так, держиморда [жорстокий мартинет у п’єсі Гоголя” Урядовий інспектор». Ти кинеш на нього один погляд і розумієш, що або ти виконаєш завдання, або ти хрен».

Такий підхід, каже генерал Залужний, в Україні просто не працює. Після протестів, які призвели до повалення уряду в 2014 році, а Росія вторглася на східну Україну, «21-річні лейтенанти прийшли командувати людьми, яким було 50-60 років». Зі свого боку, він каже: «Звичайно, я не вважаю себе найрозумнішим тут. Я повинен і слухаю тих, хто в полі. Тому що ініціатива є».

Проте генерал Залужний є одним із найпопулярніших людей в Україні завдяки успішному переслідуванню війни. Він ніколи не виявляв жодного інтересу до політики, але, неминуче, його популярність породила невпевненість в офісі президента, який фактично опитував українців, щоб запитати, чи проголосували б вони за політичну партію генерала, хоча він її не має. Офіційні особи, наближені до пана Зеленського, швидко зазначають, що генерал Залужний не був на передовій. Це, кажуть захисники генерала, через те, що ті самі чиновники забороняли йому це робити. Дехто в оточенні президента хоче замінити його на командувача Сухопутними військами України генерала Олександра Сирського, на чолі якого минулого року підвищили генерала Залужного.

У кращому випадку це дрібне суперництво відволікає увагу. Гірше того, каже старший іноземний солдат, вони можуть підірвати єдність України та послабити довіру Заходу до її лідерів. «Це не час для політиканства або підриву довіри між політичним і військовим командуванням», – попереджає він. Зрештою, у генерала Залужного не бракує нагальних проблем, про що свідчить вертикальна фотографія генерала Воробйова.

Ukraine’s top soldier runs a different kind of army from Russia’s

Valery Zaluzhny wants to encourage initiative and devolve authority

The office of Valery Zaluzhny, the head of Ukraine’s armed forces, has few personal touches bar a framed photograph on his desk, of a soldier in uniform. “When I am at ease, when things are going well, this picture is lying face down, I don’t need to look at it. When I have doubts about something I put it up straight,” he explains. Listen to this story. Enjoy more audio and podcasts on iOS or Android.

The picture is currently upright. It shows the late General Hennady Vorobyov, who commanded Ukraine’s ground forces from 2009 to 2014. He rejuvenated the top ranks, instilled a culture of respect for subordinates and refused to deploy troops to suppress public protests in 2013-14. “I look at the photograph trying to figure out what Hennady Vorobyov would do,” General Zaluzhny says.

It is no wonder that the general’s choices weigh heavily on him. Few people have as much power and responsibility. His decisions may determine not just the course of the biggest conflict in Europe since the second world war, but also the fate of hundreds of thousands of soldiers and civilians. Yet dressed in a fleece, with a brick-wall build and a shy but sly smile, he has the air more of a wily farmer than a domineering officer. Then again, in Ukraine, where Cossacks used both to work the land and defend it, the two callings are not so far apart. “I am not doing anything extraordinary. I am just doing my job—the one I love most,” he says.https://infographics.economist.com/2022/audio-player/?manifest=ukr-dec/zaluzhny-B1.json

General Zaluzhny is too young to have served in the Soviet army and was never indoctrinated in its culture of “commandership”, which rewarded obedience and suppressed initiative. “It is always possible to be normal…to remain human in any situation—that is the most important thing.” But that does not mean he is not forceful: “Since the start of the war I fired ten [generals] because they were not up to it. Another shot himself.” He is even more ruthless, naturally, about the invaders he has been fighting since 2014: “Russians and any other enemies must be killed, just killed, and, most important of all, we should not be afraid to do it.”

That resolve was crucial in the early days of the war, when outsiders assumed that the Ukrainian state and armed forces were at risk of complete collapse. “Americans told us to prepare for entrenched defence. But we had one chance and we took it…Our task was to distribute our smaller forces in such a way as to use unconventional tactics to stop the onslaught.”

More on the growing threat to Ukraine
An interview with Volodymyr Zelensky, president of Ukraine
Volodymyr Zelensky’s chief-of-staff on how to end war in Ukraine
Volodymyr Zelensky and his generals talk to The Economist
A looming Russian offensive

General Zaluzhny is not dismissive of the Russian forces: “They are not idiots.” Like Volodymyr Zelensky, Ukraine’s president, he grew up speaking Russian and reading Russian literature. But the army he leads is the antithesis of its Russian counterpart, just as Mr Zelensky could scarcely be more different from Vladimir Putin. “With all due respect to Mr Surovikin [the commander of Russian forces in Ukraine] if you look at him, he is an ordinary Petrovite commander from Peter the Great’s time, shall we say, a derzhimorda [a brutal martinet in Gogol’s play, “The Government Inspector”]. You take one look at him and understand that either you complete the task or you’re fucked.”

This approach, General Zaluzhny says, simply does not work in Ukraine. After protests toppled the government in 2014 and Russia invaded eastern Ukraine, “21-year-old lieutenants came to command men who were in their 50s and 60s”. For his part, he says, “I certainly don’t think I am the smartest one here. I must and do listen to those who are in the field. Because the initiative is there.” https://infographics.economist.com/2022/audio-player/?manifest=ukr-dec/zaluzhny-B2.json

General Zaluzhny is among the most popular people in Ukraine, however, thanks to his successful prosecution of the war. He has never displayed any interest in politics but, inevitably, his popularity has generated insecurity in the president’s office, which has actually polled Ukrainians to ask if they would vote for the general’s political party, even though he does not have one. Officials close to Mr Zelensky are quick to point out that General Zaluzhny has not visited the front line. That, say the general’s defenders, is because the same officials have barred him from doing so. Some in the president’s circle would like to replace him with General Oleksandr Syrsky, who commands Ukraine’s land forces, over whose head General Zaluzhny was promoted last year.

At best, these petty rivalries are a distraction. Worse, says a senior foreign soldier, they could undermine Ukraine’s unity and weaken Western confidence in its leaders. “This is not the time for politicking or undermining trust between political and military command,” he warns. General Zaluzhny, after all, is not short of pressing problems, as the upright photograph of General Vorobyov attests. ■